Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 117

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 1/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Izmene koje se odnose na sadržinu računa
 • Usklađivanje sadržine računa o prometu dobara i usluga sa Zakonom o elektronskom  fakturisanju
 • Usklađivanje sadržine računa o prometu dobara i usluga sa Zakonom o fiskalizaciji

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 31. januar 2022. godine
 • Podsetnik na obaveze koje treba izvršiti u januaru 2022. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene podzakonskih akata donetih za bližu primenu Zakona o akcizama
  • Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje  prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1.  tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva  u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
  • Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava  na refakciju plaćene akcize na derivate naftei biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama,koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (rok za dostavljanje je 17.01.2022. godine)
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1.-31.12.2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.01.2022. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2021. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OAEL je najkasnije 17.01.2022. godine
 • Podsetnik na nove iznose akciza na cigarete, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2022. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Uporedni pregled delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Novoj uredbi), tj. fiskalne kase (shodno Staroj uredbi)

PRIMENA PROPISA O DUVANU – OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA

 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskim proizvodima, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2022. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2021. GODINI