Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 10/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

FISKALIZACIJA – Novi propisi za primenu s​istema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo

  • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
  • Doneta je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija i raspisan je Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
    • Pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju
      • Ko nema pravo na korišćenje ove finansijske podrške?
    • Način ostvarivanja prava – Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
    • Realizacija Programa
    • Gubitak prava na korišćenje finansijske podrške
    • Javni poziv za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
  • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora u primeni je od 1. oktobra 2021. godine
  • Izmene Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
  • Pitanja i odgovori u vezi sa novim modelom fiskalizacije (preuzeti sa sajta Poreske uprave) /nastavak teme iz broja 9/2021 časopisa “PDV”/

PRIME​NA PROPISA O PDV-u

  • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30. oktobar 2021. godine

PRIME​NA PROPISA O AKCIZAMA

  • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
  • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.09.2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.10.2021.
  • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni naftni gas) i biotečnosti koje se koriste za grejanje i podnošenje Obrasca REF-G
    • Tabelarni prikaz lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje i uslova za ostvarivanje refakcije

PRIME​NA PROPISA O DUVANU

  • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana za treći kvartal 2021. godine, najkasnije do 15.10.2021.
  • Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda podatke o količinama kupljenih, prodatih i stanju zaliha duvanskih proizvoda, prikazuju i dostavljaju Upravi za duvan u propisanim jedinicama mere, bez obzira na vrstu pakovanja

PODSETNIK NA OBA​VEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2021. GODINE

  • Podsetnik

SLUŽBENA MI​ŠLJENJA

  • I. Porez na dodatu vrednost
  • II. Akcize
  • III. Fiskalne kase

PRIL​OZI

  • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
  • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
  • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
  • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
  • Prilog 7: Pregled uplatnih računa