Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 98

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 5/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

POSEBNA PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST OD 10%
(nastavak teme iz broja 4/2023 časopisa “PDV”)

 • Šta se smatra stambenim objektima čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra uslugama smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra uslugama iz oblasti komunalne delatnosti čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
  • Sporna pitanja iz prakse kod oporezivanja komunalnih usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Način fakturisanja i obračunavanja PDV-a za oblast građevinarstva u SEF-u, sa osvrtom na promenu poreskog dužnika kod avansnog plaćanja
  • Promena vrednosti prometa za koji je plaćen avans, u smislu određivanja poreskog dužnika iz oblasti građevinarstva
  • Promena poreskog dužnika u slučaju brisanja jednog od obveznika iz sistema PDV-a u periodu uplate avansa do izvršenog prometa
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3 po isteku prvog kvartala 2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Istekao je period primene Odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama, pa su od 1.05.2023. godine za ove derivate nafte ponovo na snazi poslednji usklađeni iznosi akcize
  • Iznosi akciza na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, koji se primenjuju od 1. maja 2023. godine
  • Pregled Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na pojedine derivate nafte koje je Vlada RS donosila od 11.03.2022. do 30.04.2023.
  • Iznosi akciza na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, koji su se primenjivali od 11.03.2022. do 30.04.2023.
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1-30.04.2023. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.05.2023. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti /prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija/
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biogoriva, koja koriste za transportne svrhe (podnosi se obrazac REF-T)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje (podnosi se obrazac REF-G)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti, koja koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (podnose se obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, tečni nafni gas i ostale derivate nafte, koja koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda (podnose se obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 26.04.2023. godine
  • Dokument – SEF – Detalji nove ispravke (Hotflix 3.3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o porezu na dodatu vrednost
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji