Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 122

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 5/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 5/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u decembru 2023. godine (po područjima)
 • Od 1. februara 2024. godine u primeni su usklađeni iznosi normiranih troškova po osnovu prihoda koje ostvaruju “frilenseri”
 • Ispravka podatka o maksimalnoj bruto zaradi u javnom sektoru, objavljenog u “Informator”-u br. 1/2024
 • Usklađeni su dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor (u primeni od 1.02.2024. godine)

II. SASTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU

 • Pravna lica koja nisu korisnici budžetskih sredstava
 • Važno: Novine u načinu dostavljanja i obrade finansijskih izveštaja za 2023. godinu
  • Obveznici primene Zakona
  • Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
  • Zakonska, profesionalna i interna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2023. godinu
  • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju profesionalnu, odnosno zakonsku regulativu primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2023. godinu
   • Pravna lica koja primenjuju MSFI
   • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
   • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
   • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative koju primenjuju pravna lica i preduzetnici
   • Tabelarni pregled obima finansijskih izveštaja, prema veličini obveznika
  • Dostavljanje, rokovi i naknada za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu
   • Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu
    • Dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja
    • Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje
    • Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2023. godinu
   • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2023. godinu
   • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja
  • Razvrstavanje pravnih lica, preduzetnika i grupa pravnih lica na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2023. godinu
  • Obaveza sastavljanja i dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
 • Završni račun budžetskih korisnika, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova za 2023. godinu
  • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja
  • Priprema i sastavljanje finansijskih izveštaja
  • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu

III. OBJAVLJENI SU PRAVILNICI ZA BLIŽU PRIMENU ZAKONA O STRANCIMA

 • Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca
  • Dokazi koji se prilažu uz zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole
 • Pravilnik o odobravanju privremenog boravka
 • Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem

IV. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM VRŠE OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE – DO 1. APRILA 2024. GODINE

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem
 • Kada nastaje, a kada prestaje poreska obaveza?
 • Poreska osnovica
 • Razvrstavanje nepokretnosti u odgovarajuće grupe za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu

V. POSTUPAK PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA (SA PRILOZIMA I PODPRILOZIMA) O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU ZA 2024. GODINU

VI. OPOREZIVANJE PRIMANJA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA

 • Porez na druge prihode
 • Doprinos za PIO
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Slučajevi kada naknada troškova službenog puta članovima Upravnog odbora nema karakter oporezivih ostalih prihoda
 • Obrasci za preračun neto na bruto osnovicu za obračun poreza i doprinosa
 • Primer obračuna poreza i doprinosa i njihovo računovodstveno obuhvatanje
 • Poreska prijava, oznake vrste prihoda (OVP) i uplatni račun za porez po odbitku