Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 144

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 5/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOM  VANREDNOM ZASEDANJU U 2023. GODINI I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2022. GODINE

V. PORESKI TRETMAN DAVANJA POKLONA I ORGANIZOVANJA PROSLAVA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA

 • Normativno uređivanje prava na poklone za Dan žena
  • 8. mart i karakter (poreski tretman) tih davanja
  • Ograničenja vezana za mogućnost darivanja žena za 8. mart
 • Način obračuna poreza i doprinosa pri davanju poklona za Dan žena – 8. mart
  • Način obračuna poreza i doprinosa pri isplati davanja za Dan žena zaposlenim ženama od strane poslodavca
   • Primeri obračuna pri isplati poklona za 8. mart ženama zaposlenim kod isplatioca
  • Poreski tretman poklon vaučera koje poslodavac poklanja zaposlenim ženama povodom Dana žena – 8. marta
  • Način obračuna poreza i doprinosa pri darivanju žena koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona
  • Prilog: Tabelarni pregled poreskog tretmana davanja poklona povodom Dana žena – 8. marta, u zavisnosti od toga kome se daju pokloni i iz kojih sredstava se isplaćuju
 • Tretman ugostiteljskih usluga i/ili angažovanja izvođača prilikom obeležavanja Dana žena
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koje ima status “samostalnog umetnika”
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koja nemaju status “slobodnih umetnika”
 • Tretman davanja poklona povodom Dana žena sa aspekta PDV-a

VI. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM VRŠE OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE – DO 31. MARTA 2023. GODINE

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem
  • Period za koji se utvrđuje porez na imovinu
  • Ko, kome i na kojem obrascu podnosi poresku prijavu?
  • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Kada nastaje, a kada prestaje poreska obaveza?
  • Nastanak poreske obaveze
  • Prestanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
  • Fer vrednost kao poreska osnovica
  • Poreska osnovica utvrđena primenom korisne površine i prosečne cene 1 m2
  • Poreska osnovica kad prosečne cene nisu utvrđene zbog “nedovoljnog” prometa
  • Knjigovodstvena vrednost kao poreska osnovica
  • Nabavna vrednost kao poreska osnovica
  • Razvrstavanje nepokretnosti u odgovarajuće grupe za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu
  • Primer utvrđivanja poreza za imovinu za koju je poreska obaveza nastala pre 2023. godine

VII. PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2022. GODINU

 • Zarade
  • Bruto zarade u Republici Srbiji u 2022. godini
   • Kretanje bruto zarada (mesec prema mesecu) u 2022. godini – mesečni nominalni indeksi
  • Prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u RS po delatnostima za 2022.  godinu i rang delatnosti prema prosečnoj bruto zaradi za I-XII/2022
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u Republici Srbiji u 2022. godini
   • Kretanje zarada bez poreza i doprinosa (mesec prema mesecu) u 2022. godini – mesečni nominalni indeksi
  • Prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS bez poreza i doprinosa (neto) po delatnostima za 2022. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj neto zaradi za I-XII/2022
  • Medijalna zarada u 2022. godini (po mesecima)
  • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – do 5. u mesecu za prethodni mesec na osnovu podataka o prosečnim zaradama po mesecima u 2022. godini
  • Pregled najnižih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.09.2004. do 31.12.2023. godine (po periodima)
  • Najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. i 2023. godini
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje) u 2022. godini
  • Osnovice doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno  zdravstveno osiguranje za lica uključena u ovo osiguranje u 2022. godini
  • Kretanje stopa poreza na zarade u periodu 2001-2023. godina
  • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice (član 15a ZPDG) u periodu od januara 2007. godine do 31.12.2023. godine
  • Kretanje stopa doprinosa u periodu 2004-2023. godina
  • Kretanje minimalne neto zarade po radnom času (2002-2023.)
 • Pregled maksimalnih zarada u javnom sektoru, od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (oktobar 2012. godine)
 • Vrednost opšteg boda
 • Usklađeni iznosi naknada invalidima rada II i III kategorije invalidnosti
 • Pregled podataka za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO tokom 2022.
 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju
 • Indeksi potrošačkih cena i stope inflacije
  • Republika Srbija – indeksi potrošačkih cena u 2022. godini i stope inflacije (mesečna i godišnja)
  • Republika Srbija – godišnja stopa inflacija od 2011. do 2022. godine
  • Grad Beograd – indeksi potrošačkih cena u 2022. godini i stope inflacije (mesečna i godišnja)
 • Osnovice i nominalni iznosi novčane socijalne pomoći za korisnike koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć u 2022. godini
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u 2022. godini
  • Kretanje po mesecima u 2022. godini
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u 2022. godini po delatnostima
 • Indeksi industrijske proizvodnje po nameni, sektorima i oblastima u Republici Srbiji u 2022. godini
 • Podaci za obračun otkupne cene stana u 2022. godini po Zakonu o stanovanju
 • Koeficijenti za preračunavanje zakupnine za stanove po periodima (I-VI i VII-XII) 2022. godine
 • Pregled neoporezivih iznosa (u periodu od 2001. do 2022. godine) koji se koriste  prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza, shodno čl. 87-89. ZPDG
 • Pregled iznosa najviših godišnjih osnovica za plaćanje doprinosa (u periodu 2003. do 2023. godine) na osnovu kojih se utvrđuje pravo na povraćaj doprinosa
 • Referentna kamatna stopa, eskontna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u 2022. godini
 • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (pregled podataka od 1.01.2002. godine)
 • Zatezna kamata u 2022. godini (na iznos duga koji glasi na dinare)
 • Stopa redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica (po godinama, od 2016. do 2023.)
 • Kretanje Evra i USD u odnosu na dinar (2002-2022)
 • Srednji kurs dinara prema stranim valutama na kraju svakog meseca u 2022. godini
 • Srednji kurs Evra po danima u 2022. godini prema kursnoj listi NBS
 • Prilog 1: Prosečne bruto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2022. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • Prilog 2: Prosečne neto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2022. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)