Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 135

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 18/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRAVO ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO SA RADA I NA NAKNADU ZARADE ZA VREME TOG ODSUSTVA

 • Plaćeno odsustvo iz člana 77. stav 1. Zakona o radu (sklapanje braka, porođaj supruge, teža bolest člana uže porodice i dr.)
 • Plaćeno odsustvo iz člana 77. stav 3. Zakona o radu (smrt člana uže porodice i dobrovoljno davanje krvi)
 • Momenat korišćenja plaćenog odsustva iz člana 77. Zakona o radu
 • Saglasnost poslodavca za korišćenje plaćenog odsustva
 • Rešenje o korišćenju odsustva
 • Pravo na naknadu zarade za vreme plaćenog odsustva
 • Plaćeno odsustvo po posebnim propisima

III. UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA, ODNOSNO SMANJENJA OBIMA RADA, DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG – “PRINUDNI ODMOR”

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Dužina “prinudnog odmora”
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Donošenje Rešenja o upućivanju zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Naknada zarade za vreme “prinudnog odmora”
 • Povratak na rad po isteku “prinudnog odmora” i mogućnost radnog angažovanja za vreme “prinudnog odmora”
 • Mogućnost otkaza ugovora o radu zaposlenom za vreme “prinudnog odmora”

IV. PRAVO NA PLAĆENO ODSUSTVO I MIROVANJE RADNOG ODNOSA RADI OBAVLJANJA SINDIKALNE FUNKCIJE

 • Pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne funkcije, shodno Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi učestvovanja u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora i plaćeno odsustvo radi zastupanja zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem
 • Pravo na odsustvovanje sindikalnog predstavnika u drugim slučajevima
 • Visina naknade za vreme plaćenog odsustva sindikalnog predstavnika
 • Mirovanje radnog odnosa za vreme obavljanja sindikalne funkcije

V. NEPLAĆENO ODSUSTVO SA RADA I MIROVANJE RADNOG ODNOSA

 • Mogućnost zaposlenog da ostvari neplaćeno odsustvo sa rada (član 78. Zakona o radu)
 • Mirovanje radnog odnosa (čl. 79. i 100. Zakona o radu)
 • Obaveze poslodavca i prava zaposlenih na neplaćenom odsustvu i za vreme mirovanja radnog odnosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja
 • Ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa zaposlenih na neplaćenom odsustvu ili kojima miruje radni odnos i prava i obaveze poslodavca prema ovim licima
 • Radnopravni status zaposlenog po povratku na rad sa neplaćenog odsustva, odnosno sa mirovanja radnog odnosa
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa shodno posebnim propisima

VI. POVREDA NA RADU I PROFESIONALNO OBOLJENJE /pojam; prava zaposlenih na bezbednost na radu, na naknadu zarade/plate za vreme bolovanja zbog odsustvovanja sa rada usled navedenih slučajeva i na naknadu štete; obaveze poslodavca/

 • Definicije pojmova povreda na radu i profesionalna bolest /propisane su Zakonom o PIO i Zakonom o zdravstvenom osiguranju na sličan način/
 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Pravo na naknadu plate za vreme bolovanja zbog povrede na radu i profesionalne bolesti po posebnim zakonima
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade zarade za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti na teret poslodavca i popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPP-PD)
 • Pravo zaposlenog na naknadu štete od poslodavca, u slučaju povrede na radu i poreski tretman ove naknade
 • Poreski tretman premije kolektivnog osiguranja zaposlenih od povrede na radu, profesionalne bolesti i smrti iz ovih razloga