Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 131

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 27/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

NAPOMENA: uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo knjige:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

 • Usvojeni zakoni
  • Izmene i dopune zakona
  • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih garancija i sporazuma
 • Obaveštenja o stupanju na snagu pojedinih međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

III. OBJAVLJENI SU ANEKS IV PKU ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI RS I DOPUNE PKU ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ RS, AP I JLS /kojima je propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova u vezi sa bolešću COVID-19/

IV. VISINA PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO PLATE ZAPOSLENIH ZA VREME KARANTINA U KUĆNIM USLOVIMA (ZDRAVIH LICA), KUĆNE IZOLACIJE (OBOLELIH LICA) ZBOG POTVRĐENE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 I ZA VREME BOLNIČKOG LEČENJA OD OVE BOLESTI

V. PRAVO ZAPOSLENIH NA PRAZNOVANJE PRAZNIKA U DECEMBRU 2020. GODINE I JANUARU 2021. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA  I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja “katoličkog Božića” – 25. decembra 2020. godine
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Nove godine
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja “pravoslavnog Božića” – 7. januar 2021. godine
 • Obračun naknade zarade za dane novogodišnjih i božićnih praznika u decembru 2020. godine i u januaru 2021. godine
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
  • Primeri obračuna naknade zarade za vreme praznovanja novogodišnjih i božićnih praznika
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Pravo na zaradu i uvećanje zarade za pripadnike katoličke veroispovesti koji rade na dan katoličkog Božića (25. decembra 2020. godine)
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan novogodišnjih praznika (1. i 2. januar) i na dan Božića (7. januar)
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

VI. FISKALNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE PO OSNOVU BONUSA I UČEŠĆA U DOBITI ZA 2020. GODINU

 • Fiskalni tretman isplate bonusa, tj. “trinaeste plate” zaposlenima (karakter zarade)
 • Fiskalni tretman isplate učešća u ostvarenoj dobiti zaposlenima (karakter drugih prihoda)
 • Fiskalni tretman isplate bonusa i učešća u ostvarenoj dobiti članovima uprave (karakter drugih prihoda)
 • Nemogućnost isplate bonusa za korisnike budžetskih sredstava
 • Isplate bonusa i “trinaeste plate” i isplate učešća u ostvarenoj dobiti zaposlenima u javnim preduzećima za 2020. godinu
 • Isplate bonusa, tj. “trinaeste plate” i isplate učešća u ostvarenoj dobiti za 2020. godinu kod korisnika fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja

VII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Sadržina poresko-pravnog odnosa (član 10. ZPPPA)
 • Zakonski zastupnik, poslovođa preduzetnika i privremeni staralac zaostavštine (član 15. ZPPPA)
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja (član 20. ZPPPA)
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena (član 21. ZPPPA)
 • Poreski identifikacioni broj (član 26. ZPPPA)
 • Mesto i vreme registracije (član 28. ZPPPA)
 • Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar (član 29. ZPPPA)
 • Dostavljanje poreskih akata (član 36. ZPPPA)
 • Oblici redovne naplate poreza (član 67. ZPPPA)
 • Dan plaćanja poreza (član 68. ZPPPA)
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza (član 73. ZPPPA)
 • Mere u toku poreske kontrole (član 130. ZPPPA)
 • Vanbilansno poresko računovodstvo (član 163a ZPPPA)
 • Kaznene odredbe za poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost (član 173a ZPPPA)
 • Poreski prekršaji (član 178v ZPPPA)
 • Kaznene odredbe za posebne poreske prekršaje (član 179. ZPPPA)
 • Kaznene odredbe za poreske prekršaje poreskih posrednika i drugih poreskih dužnika (član 181. ZPPPA)

VIII. ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU – prikaz usvojenih izmena i dopuna –

 • Porez na imovinu u tzv. statici
  • Poreski obveznik
  • Stopa amortizacije
  • Određivanje zona
  • Prosečne cene 1m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama
  • Poreska osnovica za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige kad u propisanom roku nisu objavljene prosečne cene
  • Akti koje donose jedinice lokalne samouprave
  • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
  • Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige
  • Stope poreza na imovinu
  • Poreska oslobođenja
  • Poreski kredit
  • Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu
 • Porez na nasleđe i poklon
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska oslobođenja
  • Nadležnost za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza
 •  Porez na prenos apsolutnih prava
  • Poreska oslobođenja
  • Nadležnost za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza

IX. NAČIN VOĐENJA I SADRŽINA REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

 • Uvodne napomene
 • Način vođenja i sadržina Registra
 • Upis podataka u registar
 • Javno objavljivanje podataka i dokumenata
 • Obaveštavanje Komore i izveštavanje Nacionalne komisije

X. IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

 • Instrukcije za plaćanje na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

XI. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU  STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2020. I 2021. GODINI

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
  • Računanje tzv. “beneficiranog staža”
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federaciji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
  • U Srbiji i u Hrvatskoj – u 2020. i 2021. godini
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji u 2020. i 2021. godini
  • U Srbiji i u Republici Srpskoj u 2020. i u 2021. godini
  • U Srbiji i u Makedoniji – u 2020. i u 2021. godini
  • U Srbiji i u Crnoj Gori – u 2020. i u 2021. godini
  • U Srbiji i u Sloveniji – u 2020. i u 2021. godini
  • U Srbiji i u Sloveniji i u Republici Srpskoj – u 2020. i u 2021. godini
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji i Crnoj Gori – u 2020. i u 2021. godini
  • U Srbiji i u Makedoniji i Hrvatskoj – u 2020. i u 2021. godini
 •  Prilog 1: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2020. i 2021. godini

XII. EVIDENCIJA PROMETA U SKLADU SA ZAKONOM O TRGOVINI (obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1 i DPI)

 • Način vođenja Knjige evidencije
 • Novčane kazne za nevođenje, odnosno za nepotpuno i nepropisno vođenje Knjige evidencije

XIII. “MINULI RAD” – kroz pitanja i odgovore

XIV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena PKU za državne organe