Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 145

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 9/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u januaru 2021. godine
  • Bruto zarade po opštinama i gradovima u Republici Srbiji u januaru 2021. godine
 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u januaru 2021. godine
  • Neto zarade po opštinama i gradovima u Republici Srbiji u januaru 2021. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u januaru 2021. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u januaru 2021. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, stope doprinosa i stopa poreza za 2021. godinu
  • Stopa poreza, poreska olakšica i stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prilikom obračuna zarada i naknada zarada od 1.01.2021. godine
 • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za mart 2021. godine
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2021 i koeficijent za obračun visine zakupnine za stanove u javnoj svojini na neodređeno vreme za 2021. godinu
  • Važeći koeficijenti i način izračunavanja visine mesečne zakupnine u zavisnosti od toga u čijoj je svojini stan koji je zakupljen
 • Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Pakistanom
 • Letnje računanje vremena u 2021. godini počinje 28. marta (kalendar)
 • Izmenjena je Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Izmenjena je Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima.

III. PROPIS KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

 • Novi zakon
 • Obaveštenje o stupanju na snagu međunarodnog sporazuma

IV. NOVA UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE POČINJE DA SE PRIMENJUJE OD 1.04.2021. GODINE

 • Podnošenje, predaja i prijem podnesaka i njegova digitalizacija
 • Vođenje evidencije predmeta i klasifikacija
 • Dopuna predmeta, dostavljanje predmeta u rad organu i rad na predmetu
 • Način dostavljanja i čuvanje dokumentarnog materijala
 • Arhiviranje dokumentarnog materijala u papirnom obliku

V. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 30.04.2021. godine –

 • Objavljivanje godišnjih izveštaja javnih društava
 • Dostavljanje godišnjih izveštaja Komisiji za hartije od vrednosti

VI. UBLAŽAVANJE REŽIMA KONTROLISANOG ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U 2021. GODINI

 • Novo zapošljavanje
  • Utvrđivanje prostora za zapošljavanje bez saglasnosti
   • Zaokruživanje decimalnog broja
  • Novina koja se odnosi na novoosnovane korisnike javnih sredstava
  • Pretpostavke za novo zapošljavanje
  • Izuzeci od ograničenja
 • Dodatno radno angažovanje
  • Izuzeci
 • Osvrt na postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje
  • Predmet uređivanja
  • Ovlašćenje za odlučivanje
  • Način podnošenja molbe
  • Merila i rokovi za odlučivanje
  • Maksimalno moguće povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru u srednjoročnom fiskalnom periodu od 2021-2023. godine
  • Nerealizovane saglasnosti iz prethodne kalendarske godine
  • Obaveza objavljivanja kadrovskih podataka
  • Prekršaji

VII. PODNOŠENJE IZMENJENE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE (Obrazac PPP-PD)

 • Slučajevi u kojima se podnosi izmenjena pojedinačna poreska prijava (Obrazac PPP-PD)
 • Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA
  • Popunjavanje polja u Obrascu PPP-PD kod podnošenja izmenjene pojedinačne poreske prijave u skladu sa članom 40. ZPPPA
 • Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole
 • Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda
 • Primeri podnošenja nove a ne izmenjene poreske prijave u slučaju uočene greške

VIII. NAMIRENJE PORESKIH OBAVEZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA

 • Zahtev za preknjižavanje
 • Postupanje po zahtevu za preknjižavanje
 • Dan plaćanja poreza putem preknjižavanja
 • Otpis kamate kojom je obveznik zadužen na računu u korist koga je izvršeno preknjižavanje

IX. PRAVO ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO SA RADA I NA NAKNADU ZARADE ZA VREME TOG ODSUSTVA

 • Druge vrste plaćenog odsustva
 • Plaćeno odsustvo iz člana 77. stav 1. Zakona o radu (sklapanje braka, porođaj supruge, teža bolest člana uže porodice i dr.)
 • Plaćeno odsustvo iz člana 77. stav 3. Zakona o radu (smrt člana uže porodice i dobrovoljno davanje krvi)
 • Momenat korišćenja plaćenog odsustva iz člana 77. Zakona o radu
 • Saglasnost poslodavca za korišćenje plaćenog odsustva
 • Rešenje o korišćenju odsustva
 • Primer Rešenja o plaćenom odsustvu:
 • Pravo na naknadu zarade za vreme plaćenog odsustva
  • Primer obračuna osnovice za obračun naknada zarada za vreme plaćenog odsustva
 •  Plaćeno odsustvo po posebnim propisima
  • Plaćeno odsustvo po posebnim zakonima
  • Plaćeno odsustvo shodno Uredbi o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica (“Sl. glasnik RS” br. 107/16 i 66/19)
  • Plaćeno odsustvo u posebnim kolektivnim ugovorima

X. NEPLAĆENO ODSUSTVO I MIROVANJE RADNOG ODNOSA

 • Sličnosti i razlike
 • Mogućnost zaposlenog da ostvari neplaćeno odsustvo
  • Primer Zahteva za odobravanje neplaćenog odsustva:
  • Primer Rešenja o neplaćenom odsustvu:
  • Pravo na godišnji odmor u slučaju kada zaposleni koristi neplaćeno odsustvo
  • Mogućnost zaposlene da prekine neplaćeno odsustvo zbog ostvarivanja prava na održavanje trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta
  • Pravo na jubilarnu nagradu za vreme provedeno na neplaćenom odsustvu
  • Radnopravni status zaposlenog koji se vodi kao nestao
  • Prekid neplaćenog odsustva i isplata otpremnine
  • Ostvarivanje prava jednog od roditelja, usvojioca, hranitelja, odnosno staratelja da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši 3 godine života
  • Primer Rešenja o odsustvu sa rada do 3 godine života deteta:
  • Posebni zakoni, propisi i posebni kolektivni ugovori kojima je regulisano pravo na neplaćeno odsustvo
 • Mirovanje radnog odnosa kao vid neplaćenog odsustva sa rada kod poslodavca
  • Primer Zahteva za mirovanje radnog odnosa:
  • Primer Rešenja o mirovanju radnog odnosa:
  • Mirovanje radnog odnosa radi upućivanja na rad u inostranstvo
  • Mirovanje radnog odnosa zbog izbora, odnosno imenovanja na funkciju
  • Ostvarivanje drugih prava za vreme mirovanja radnog odnosa
  • Posebni zakoni, propisi i posebni kolektivni ugovori u kojima je propisano pravo na mirovanje radnog odnosa

XI. POSEBNI IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA /za javne i za sektorske naručioce/

 • Posebni izuzeci od primene ZJN za javne naručioce
  • Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca
 • Posebni izuzeci od primene ZJN za sektorske naručioce
  • Ugovori između sektorskih naručilaca i povezanih društava
  • Ugovori koji se dodeljuju zajedničkom poduhvatu (joint venture) ili sektorskom naručiocu koji je sastavni deo zajedničkog poduhvata
 • Obavezna primena načela ZJN
 • Unos javnih nabavki (na koje se ZJN ne primenjuje) u plan nabavki

XII. REZIDENTNOST KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE POGODNOSTI IZ UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 • Uvod
 • Utvrđivanje rezidentnosti za potrebe primene UIDO
 • Utvrđivanje rezidentnosti po domaćem poreskom zakonodavstvu RS
  • Prema Zakonu o porezu na dohodak građana
  • Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

XIII. OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU