Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 145

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 4/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

I  ZAKONSKA I PROFESIONALNA REGULATIVA KOJA SE PRIMENJUJE KOD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU

II  PODELA PRAVNIH LICA U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJU PROFESIONALNU, ODNOSNO ZAKONSKU REGULATIVU PRIMENJUJU PRILIKOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju

III SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

IV NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Upisani a neuplaćeni kapital (AOP 0001)
 • Nematerijalna imovina (AOP 0003)
 • Goodwill (AOP 0006)
 • Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 0010)
 • Investicione nekretnine (AOP 0014)
 • Biološka sredstva (AOP 0019)
 • Učešća u kapitalu (AOP 0025 – 0027)
 • Ostali dugoročni finansijski plasmani (AOP 0028 – 0033) i Dugoročna potraživanja (AOP 0034) 
 • Odložena poreska sredstva (AOP 0042) i odložene poreske obaveze (AOP 0441)
 • Zalihe (AOP 0044)
 • Stalna imovina namenjena prodaji (AOP 0049)
 • Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (AOP 0051 – 0068)
 • Kapital (AOP 0401)
 • Dugoročna rezervisanja i obaveze (AOP 0424)

V  SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

VI RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU

 • Kriterijumi za razvrstavanje

VII OBAVEZA SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

 • Izuzeci od obaveze sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju

VIII DOSTAVLJANJE, PRIJEM I OBRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU – ROKOVI

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu
  • Prijem i obrada izveštaja za statističke potrebe
  • Prijem, provera ispunjenosti uslova za javno objavljivanje i upis podataka iz finansijskih izveštaja i dokumentacije u registar
 • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja

IX SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

X  SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

XI ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU

 • Propisi
 • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja 
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Podnošenje finansijskih izveštaja
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu)

XII  PRAKTIČNA PRIMENA MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA

 • Priznavanje prihoda u slučaju kada prodavac kupcu (ili drugom licu) plaća novčanu naknadu
 • Priznavanje prihoda u slučaju kada prodavac pruža kupcu opciju da stekne dodatna dobra ili usluge