Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 200

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 2/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2022. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
  • Obveznici poreza na dobit – rezidenti
  • Obveznici poreza na dobit – nerezidenti
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2022. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2023. godini

 

PRVI DEO
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

 • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 1)
  • Dobit i gubitak pre oporezivanja
   • Rezultat u Bilansu uspeha
   • Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona o porezu na dobit (iskazani u Bilansu uspeha)
   • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
    • Amortizacija po pjoreskim propisima
    • Otpis potraživanja
    • Specifičnosti u vezi sa otpisom kod banaka
    • Ispravka vrednosti (indirektan otpis) potraživanja
    • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja
    • Dugoročna rezervisanja
    • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
    • Priznavanje troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu
    • Obavljanje istraživanja i razvoja u Republici
    • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži
    • Način vođenja evidencie troškova istraživanja i razvoja
   • Usklađivanje prihoda
    • Aneks Obrasca PB 1
    • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu
    • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1
     • Primer obračuna poreskog kredita
    • Aneks 1 Obrasca PB 1
    • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda
    • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1
     • Primer obračuna poreskog kredita
    • Aneks 2 Obrasca PB 1
     • Primer obračuna poreskog kredita
    • Izuzimanje kvalifikovanog prihoda
   • Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
    • Forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama
     • Dokumentacija o transfernim cenama u formi izveštaja u skraćenom obliku
     • Dokumentacija o transfernim cenama u formi izveštaja
    • Izbor i način primene metode po principu “van dohvata ruke”
    • Iskazivanje efekta transfernih cena
    • Unošenje podataka o rashodima i prihodima po osnovu transfernih cena u poreski bilans
    • Dostavljanje godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica
    • Uslovi, sadržina i način podnošenja godišnjeg izveštaja
   • Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
   • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
   • Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
    • – Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu
   • Dobit usklađena na način propisan Zakonom o porezu na dobit
    • Gubitak
    • Prenos gubitka u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica
    • Prenos gubitka u slučaju statusnih promena
    • Prenos gubitka u postupku likvidacije
  • Kapitalni dobici i gubici
   • Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka
    • Određivanje prodajne cene
    • Određivanje nabavne cene
    • ključivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka u oporezivu dobit
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit – obrazac PDP
  • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)
  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)
  • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)
  • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)
  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona (red. br. 5.4.4 SU)
  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona
  • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza
  • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi
  • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala
  • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi
  • Umanjenje obračunatog poreza za porez koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine u toj drugoj državi (red. br. 5.4.8. Aneksa 2 PB 1)
  • Umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona (red. br. 5.4.9. PK 5)
  • Umanjenje obračunatog poreza za poreski kredit banaka iz člana 50k Zakona (red. br. 5.4.10 OPKB 1)
  • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj
  • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)
  • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)
  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)

DRUGI DEO
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige
  • Poreski bilans ogranka – Obrazac PB 1
  • Poreska prijava ogranka – Obrazac PDP
 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige
  • Poreski bilans stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige – Obrazac PBPJ
  • Poreska prijava stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige – Obrazac PDP

TREĆI DEO
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA – NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Oporezivanje nedobitnih organizacija
  • Šta se smatra, a šta ne, prihodima ostvarenim na tržištu?
 • Oslobođenje od plaćanja poreza
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN –
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Obrazac PBN 1 –
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica – Obrazac PBN 1 –
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke – Obrazac PBN 2 – odredbe o popunjavanju
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije – Obrazac PBN 3 – odredbe o popunjavanju
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)
  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije (red. br. 5A Obrasca PDP)
  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11. Obrasca PDP)

ČETVRTI DEO
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2022. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 2)
  • Sastavljanje poreske prijave