Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 21/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I  AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II  DONOŠENJE PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA

 • Obaveza donošenja Programa
 • Sadržaj Programa
 • Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih
 • Procedura za usvajanje Programa
 • Mere za novo zapošljavanje
 • Prestanak radnog odnosa za zaposlene za koje nije bilo mogućnosti novog zapošljavanja
 • Obaveza izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa utvrđenim viškom zaposlenih

III  NAČIN DONOŠENJA I SADRŽAJ AKTA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

 • Pojam Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i pitanja koja se njime uređuju
 • Donošenje i sadržaj Pravilnika, prema Zakonu o radu
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u državnim organima
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave

IV  PRAVO NA OTPREMNINU ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA

 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba (“tehnološki višak”), shodno Zakonu o radu
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog, shodno posebnim zakonima i posebnim kolektivnim ugovorima
 • Pravo na otpremninu neraspoređenih državnih službenika i nameštenika u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika
 • Pravo na otpremninu po prestanku radnog odnosa zaposlenih proglašenih viškom u postupku privatizacije

V  OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa
 • Pravo na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje
 • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
 • Jednokratne isplate novčane naknade
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Primena sporazuma o socijalno osiguranju

VI  NEZAKONIT OTKAZ, NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA U POSTUPKU PRED SUDOM I NJEN PORESKI TRETMAN

 • Slučajevi nezakonitog otkaza, pravne posledice i pokretanje spora
 • Nezakonit prestanak radnog odnosa
 • Poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

VII  NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO VANSUDSKOM PORAVNANJU I NJEN PORESKI TRETMAN

 • Poreski tretman naknade štete kod izgubljene zarade koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
 • Poreski tretman naknade štete koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni ne vraća na rad

VIII  DONETA SU PODZAKONSKA AKTA ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE

IX  ZAKUPNINA I KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN VISINE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ (DRŽAVNOJ) SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA U 2020. GODINI

 • Način obračuna zakupnine na neodređeno vreme i koeficijent za obračun visine zakupnine za stanove u javnoj (ranije – društvenoj i državnoj) svojini
 • Način obračuna zakupnine i visina koeficijenta za obračun visine zakupnine na određeno vreme, na osnovu prava stečenog po prethodnim propisima – izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (ranije – društvenoj svojini)
 • Način obračuna zakupnine i visina koeficijenta za obračun zakupnine na neodređeno vreme za stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija
 • Prilog 1: Hronološki pregled propisa prema kojima je utvrđivana zakupnina stana na neodređeno vreme u zavisnosti od toga u čijoj je svojini stan
 • Prilog 2: Pregled važećih koeficijenata u 2020. za izračunavanje visine mesečne zakupnine u zavisnosti od toga u čijoj svojini je stan koji je zakupljen

X  PITANJA I ODGOVORI

XI  MEĐUNARODNI PROPISI KOJE SU USVOJILI NADLEŽNI DRŽAVNI ORGANI I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA DONETIH U PRETHODNOM PERIODU