Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 20/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Solidarne pomoći
 • Novčane pomoći
 • Druge pomoći
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koji učestvuju u programima EU
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2020. GODINE

IV. ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA NABAVKU OGREVA, ZIMNICE, UDŽBENIKA I SL.

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom
 • Tabelarni pregled posebnih kolektivnih ugovora kojima je predviđena mogućnost odobravanja (isplate) zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

V. FISKALNE OBAVEZE KOD PRIMANJA I DAVANJA DONACIJA

 • Pojmovno određenje donacije
 • Fiskalne povlastice kod donacija u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći
 • Poreski tretman donacija
  • Poreski tretman donacija sa stanovišta Zakona o PDV-u
  • Poreski tretman donacija sa stanovišta poreza na dohodak građana
  • Poreski tretman donacija sa stanovišta poreza na dobit pravnih lica
  • Poreski tretman donacija sa stanovišta poreza na poklon

VI. PROGRAM PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH “MOJA PRVA PLATA”

VII. OBAVEZA AŽURIRANJA PODATAKA U JEDINSTVENOJ BAZI CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (CROSO) NAJKASNIJE ZAKLJUČNO SA 31.12.2020. GODINE

 • Podnosioci jedinstvene prijave dužni su da u Obrascu M ažuriraju podatke iz rubrika 16. i 17. u skladu sa novim Šifarnikom zanimanja i novim Šifarnikom vrste i nivoa kvalifikacija
  • Od 25.08.2020. godine u primeni su novi šifarnici
  • Poslodavci nemaju obavezu sačinjavanja aneksa ugovora o radu za zaposlene (u delu koji se odnosi na vrstu i stepen stručne spreme i nivo obrazovanja) i usklađivanja akta o organizaciji i sistematizaciji poslova sa novim šifarnicima
  • Kaznene odredbe
 • Ažuriranje podataka u rubrikama 16. i 17. Obrasca M
  • Rubrika 16. Obrasca M
  • Rubrika 17. Obrasca M
  • Šifre nivoa i vrsta kvalifikacija, oznake i opisi nivoa NOKS-a i uporedni prikaz nivoa kvalifikacija i stepena stručne spreme
 • Pitanja i odgovori (koja je objavilo Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja) u vezi sa primenom Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

VIII. ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE U CELOSTI SE PRIMENJUJE OD 1.09.2020. GODINE

 • Značenje pojedinih pojmova
 • Agencija za sprečavanje korupcije
 • Plata direktora i zamenika direktora Agencije
 • Veće Agencije
 • Sukob interesa
 • Kumulacija javnih funkcija
 • Pokloni
 • Prijavljivanje imovine i prihoda
 • Povrede Zakona
 • Postupanje po pretstavkama
 • Kaznene odredbe

IX. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I APV ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

X. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA