Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 11/2023

SADRŽAJ:

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

 • Izmene i dopune koje se odnose na vođenje registara, evidencionih lista i evidencije (čl. 5. i 7. Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na proizvodnju i obradu duvana (čl. 9, 13, 14, 16a, 17, 19, 21. i 22. Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje su u vezi sa proizvodnjom i prometom prerađenog duvana (čl. 25v, 25e i 25ž Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na proizvodnju i promet duvanskih, odnosno srodnih proizvoda (Odeljak V i čl. 37, 37a, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 63, 64, 64b i 64g Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na uvođenje registra proizvođača i uvoznika srodnih proizvoda (novi odeljak VA i čl. 64đ, 64e, 64ž, 64z, 64i i 64j Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na posebne odredbe (čl. 65, 66a, 67a, 68a i 68b Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na zabranu prodaje duvanskih i srodnih proizvoda (član 71. Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na sadržaj i obeležavanje pojedinačnog pakovanja i pakovanje pojedinačnih duvanskih proizvoda (član 73. i novi čl. 74a, 77a, 77b, 77v, 77g, 77d, 77đ, 77e i 77ž Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na nadzor nad primenom odredaba zakona (čl. 79, 80, 80a, 80b, 81, 82, 83. i 84. Zakona o duvanu)
 • Izmene i dopune koje se odnose na kaznene odredbe (čl. 86, 87a, 88, 90, 92v i 93. Zakona o duvanu)
 • Prelazne odredbe Izmene zakona

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
   • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
   • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3 po isteku trećeg kvartala 2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. oktobra 2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15. novembar 2023. godine
 • Za uplatu akciza propisani su novi računi i izvršene su izmene u opisu postojećih računa
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Od 14. oktobra 2023. godine na snazi je Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina)
  • Razvrstavanje motornih vozila koja koriste javni put u kategorije
  • Visina posebne naknade za upotrebu javnog puta
 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Izmenjena je Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju
 • Primena propisa o fiskalnim kasama