Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

PDV 10/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Fiskalizacija – Novi propisi za primenu sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – obrasci AM-C, AM-A i AM-K (rok za dostavljanje je 15.10.2021. godine)
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni naftni gas) i biotečnosti koje se koriste za grejanje i podnošenje Obrasca REF-G

Informator 21/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
 • Odgovori na pitanja “frilensera” u vezi sa načinom utvrđivanja njihovog staža osiguranja

Informator 20/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Prekovremeni i smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Mogućnost samoinicijativnog prijavljivanja poreskog prekršaja pravnih lica i preduzetnika (shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2022. godinu
 • Minimalna cena rada po radnom času za isplate u periodu januar-decembar 2022. godine utvrđena je u iznosu od 201,22 dinara neto

PDV 9/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)
 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji – na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije – od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)

Informator 19/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Naknada zarade za vreme bolovanja, izolacije i karantina u uslovima epidemije usled pojave bolesti COVID-19 i poreski tretman troškova testiranja na ovu bolest /podsetnik na propise, uslove, visinu/
 • Postupak koji poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom u slučajevima iz člana 179. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. Zakona o radu
 • Pravo zaposlenog na naknadu troškova za ishranu u toku rada – “topli obrok”, shodno Zakonu o radu

Informator 18/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave PPP-PD po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave
 • Novi program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Informator 16/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna zaštita materinstva
 • Pravo zaposlenih na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada ili na rad sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta do navršenih 5 godina života deteta
 • Sticanje prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika iz člana 42. Zakona o PIO (pripadnici MUP-a, BIA, profesionalna vojna lica i dr.)

PDV 7/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara od 1. jula 2021. godine /nakon donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV-u/
 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2021. godine

Informator 15/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Od 1.07.2021. godine u primeni su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Naknada zarade i ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva, nege (novorođenog) deteta i posebne nege deteta /u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom/
 • Zakon o digitalnoj imovini u primeni je od 30.06.2021. godine

Informator 14/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Izdavanje prekršajnih naloga od strane Poreske uprave i zaključivanje Sporazuma o priznanju prekršaja
 • Odlukama ustavnog suda proglašene su neustavnim pojedine odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom