Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 118

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 2/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 2/2024:

POSEBNA OBAVEZA ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA PDV-a OD 1. JANUARA 2024. GODINE

 • Normativna uređenost obaveze elektronskog evidentiranja obračuna poreza na na dodatu vrednost
 • Subjekti koji su dužni da elektronski evidentiraju obračun PDV-a
 • Vrste prometa dobara i usluga za koje postoji/ne postoji obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Način elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
  • Način elektronskog evidentiranja obračunatog PDV-a u zbirnoj evidenciji
   • Podaci koji se iskazuju u zbirnoj evidenciji i način njihovog iskazivanja
  • Način elektronskog evidentiranja obračunatog PDV-a u pojedinačnoj evidenciji
   • Podaci koji se iskazuju u pojedinačnoj evidenciji i način njihovog iskazivanja
 • Tipovi transakcija prema obavezi evidentiranja podataka u elektronskom evidentiranju obračuna PDV-a u SEF-u (pojedinačna ili zbirna evidencija) – tabelarni pregled
 • Novčane kazne za slučaj da obveznik ne evidentira PDV elektronski

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara – poreski tretman posebnih postupaka oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje)
  • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata aktivno oplemenjivanje
   • Uslovi i postupak odobravanja postupka aktivnog oplemenjivanja
   • Okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja
   • Poreski aspekt carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja
  • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata pasivno oplemenjivanje
   • Uslovi i postupak odobravanja postupka pasivnog oplemenjivanja
   • Okončanje postupka pasivnog oplemenjivanja
   • Poreski aspekt posebnog carinskog postupka koji obuhvata pasivno oplemenjivanje
 • Refakcija i refundacija PDV-a i povraćaj PDV-a stranom državljaninu – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja
  • Refakcija PDV-a (stranom obvezniku, humanitarnim organizacijama, tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama)
   • Refakcija stranom obvezniku (obrazac REF 1)
   • Refakcija humanitarnim organizacijama (obrazac REF 2)
   • Refakcija tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama (obrazac REF 3)
   • Refakcija diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (obrazac REF 4)
  • Refundacija PDV-a kupcu prvog stana (obrasci RFN i IKPS PDV)
  • Podnošenje zahteva stranih državljana za povraćaj PDV-a pri kupovini dobara u Republici Srbiji za nekomercijalne svrhe (obrazac ZPPPDV) i obaveza prodavca da vodi evidenciju (obrazac EZPPPDV)
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3 po isteku četvrtog kvartala 2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period 1-31.01.2024. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 19.02.2024.

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obavljanje delatnosti proizvodnje i prometa prerađenog duvana nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (“Sl. glasnik RS”, broj 92/23)
 • Obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (“Sl. glasnik RS”, broj 92/23)

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U FEBRUARU 2024. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji