Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 10/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2023. GODINI, MEMORANDUMI KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

III. RAZLOZI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ČL. 175-178. ZAKONA O RADU

 • Osnovi prestanka radnog odnosa iz člana 175. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa istekom roka za koji je zasnovan (član 175. tačka 1) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa navršenjem radnog veka (član 175. tačka 2) Zakona o radu)
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa (član 175. tačka 3) i član 177. Zakona o radu)
  • Otkaz od strane zaposlenog (član 175. tačka 4) i član 178. Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života (član 175. tačka 5) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog (član 175. tačka 6) Zakona o radu)
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca (“po sili zakona”) – član 176. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti (član 176. tačka 1) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa zbog zabrane obavljanja određenih poslova (član 176. tačka 2) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora (član 176. tačka 3) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju dužem od 6 meseci (član 176. tačka 4) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca (član 176. tačka 5) Zakona o radu)

IV. RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA PO ODREDBAMA ČLANA 179. ZAKONA O RADU, POSTUPAK KOJI POSLODAVAC MORA DA SPROVEDE PRE DONOŠENJA REŠENJA O OTKAZU I SLUČAJEVI I PRAVNE POSLEDICE NEZAKONITOG OTKAZA

 • I. OTKAZ UGOVORA O RADU SHODNO ČLANU 179. STAV 1. DO 4. ZAKONA O RADU
  • Prestanak radnog odnosa ako postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost i ponašanje zaposlenog (član 179. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o radu)
  • Prestanak radnog odnosa zbog povrede radnih obaveza (član 179. stav 2. tač. 1) do 5) Zakona)
  • Prestanak radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline (član 179. stav 3. tač. 1) do 8) Zakona o radu)
  • Postupak koji poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom u slučajevima iz člana 179. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. i člana 179a Zakona o radu /čl. 180. i 180a Zakona o radu/
  • Rok zastarelosti otkaza ugovora o radu za slučajeve iz člana 179. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. Zakona o radu
 • II. PRAVNE POSLEDICE NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA /čl. 179-191. Zakona o radu/
  • Slučajevi nezakonitog otkaza
  • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom
   • Nezakonit prestanak radnog odnosa zbog nedostatka pravnog osnova
   • Pravne posledice u slučaju kada poslodavac pre donošenja rešenja o otkazu nije sproveo zakonski postupak
   • Poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa utvrđenog u sudskom postupku
    • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
    • Poreski tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad
  • Prilog: Slučajevi nezakonitog prestanka radnog odnosa i obaveze poslodavca
  • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman
 • III. PRESTANAK RADNOG ODNOSA AKO ZA TO POSTOJI OPRAVDANI RAZLOG KOJI SE ODNOSI NA POTREBE POSLODAVCA (ČLAN 179. STAV 5. TAČ. 1) i 2) ZAKONA O RADU)
  • Obaveza i način donošenja programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca (“tehnološki višak”)
  • Mere za novo zapošljavanje
  • Prestanak radnog odnosa za zaposlene proglašene “tehnološkim viškom”, a za koje nije bilo mogućnosti sprovođenja mera novog zapošljavanja
  • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneks ugovora o radu
 • IV. OSTALA PITANJA U VEZI SA OTKAZOM UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA
  • Odlučivanje o prestanku radnog odnosa (čl. 192. i 193. Zakona o radu)
  • Obaveze poslodavca prema zaposlenom u slučaju otkaza ugovora o radu
  • Prednost u zapošljavanju
  • Razlog za otkaz ugovora o radu zaposlenom – invalidnom licu (čl. 101. i 102. Zakona o radu)

V. PRAVO NA OTPREMNINU KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA

 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju i njen fiskalni tretman
  • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju i na otpremninu
  • Visina otpremnine pri odlasku u penziju
   • Visina otpremnine pri odlasku u penziju shodno Zakonu o radu
   • Visina otpremnine prilikom odlaska u penziju shodno posebnim zakonima, uredbama i odlukama
   • Posebni kolektivni ugovori kojima je precizirano pravo na otpremninu pri odlasku u penziju i njena visina
  • Primer obračuna otpremnine koja se isplaćuje pri odlasku u penziju i poreski tretman
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba – “tehnološki višak” i fiskalni tretman
  • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, shodno Zakonu o radu – “tehnološki višak”
   • Izuzeci u odnosu na uslov da otpremnina mora biti isplaćena pre otkaza ugovora o radu
   • Odricanje od prava na otpremninu
   • Obaveza poslodavca da obavesti zaposlenog o pravima po prestanku radnog odnosa
  • Visina otpremnine zaposlenom koji je proglašen “tehnološkim viškom”, shodno Zakonu o radu
   • Navršene godine u radnom odnosu zaposlenog, odnosno period za koji se može obračunavati otpremnina
   • Osnovica za obračun otpremnine – prosečna bruto zarada za prethodna 3 meseca
   • Obračun visine minimalne otpremnine zaposlenima za čijim je radom prestala potreba (“tehnološki višak”), shodno Zakonu o radu
  • Poreski tretman isplate otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba kao “tehnološkom višku”
  • Prijem u radni odnos posle utvrđivanja “tehnološkog viška” zaposlenih, shodno Zakonu o radu
  • Kaznene odredbe, shodno Zakonu o radu
  • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog, shodno nekim drugim propisima i posebnim kolektivnim ugovorima
   • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog u Vojsci Srbije
   • Pravo na otpremninu državnog službenika i nameštenika u slučaju “tehnološkog viška”
   • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog (“tehnološki višak”) shodno nekim posebnim kolektivnim ugovorima na teritoriji Republike Srbije
  • Izvodi iz nekih službenih mišljenja u vezi za otpremninom koja se isplaćuje u slučaju proglašenja “tehnološkog viška”
 • Pravo na otpremninu po prestanku radnog odnosa zaposlenih proglašenih viškom u postupku privatizacije (shodno Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije)
  • Nosioci aktivnosti utvrđivanja viška zaposlenih
  • Način rešavanja viška zaposlenih
  • Poreski tretman
  • Izvori sredstava za rešavanje viška zaposlenih

VI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA u vezi sa primenom PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

 • Odmori i odsustva
 • Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada
 • Druga primanja (otpremnina, jubilarna nagrada)
 • Solidarna pomoć
 • Zaključivanje kolektivnog ugovora