Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 1/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u oktobru 2020. godine
 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u oktobru 2020. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u oktobru 2020. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u oktobru 2020. godine
 • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za decembar 2020. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, stope doprinosa i stopa poreza za 2021. godinu
 • Usklađeni iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu (novonastanjeni obveznici)
 • Naknada zarade za vreme bolovanja vojnih invalida od 1.01.2021. godine obračunava se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Od 1.01.2021. godine moguća je isplata dividendi i kod subjekata koji su u 2020. godini koristili fiskalne pogodnosti
 • Dopunjene su odredbe Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISAN JE POSTUPAK I NAČIN PLAĆANJA NA RATE JAVNIH PRIHODA ČIJA JE DOSPELOST ZA PLAĆANJE ODLOŽENA KAO FISKALNA POGODNOST U USLOVIMA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

 • Način utvrđivanja ukupnog iznosa dospelih poreskih obaveza i način odlaganja plaćanja tih obaveza
  • Primer otplate dugovanja po osnovu poreza i doprinosa na zarade kada je delimično izmirena obaveza u 2020. godini
  • Način odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi
  • Mesečna rata dugovanog poreza na dobit za privredne subjekte ne može biti manja od 2.000 dinara
  • Mesečna rata dugovanog poreza i doprinosa za preduzetnika ne može biti manja od 1.000 dinara
  • Gubitak prava na odlaganje plaćanja odloženih poreskih obaveza
 • Odlaganje plaćanja poreskih obaveza u slučaju statusnih promena, pokretanja stečajnog postupka i postupka likvidacije

IV. ČLANARINA I FINANSIRANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2021. GODINI – VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

V. OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I OD PLATE ZA MART 2021. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

VI. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PROPISANIH ZAKONOM O BUDŽETU RS ZA 2021. GODINU

VII. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE I OBRASCI ZA PRERAČUN, ZA ISPLATE U PERIODU 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade za penzionisana lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada novonastanjenih obveznika sa primenom od 1.01. do 31.12.2021. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.01.-31.12.2021.

VIII. PRIMENA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD 1.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

 • Primena najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa
  • Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa sa važenjem od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine
  • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
  • Slučajevi u kojima se za obračun doprinosa koristi srazmeran iznos najniže osnovice za obračun doprinosa i način njenog obračuna
  • Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom (član 40. Zakona o doprinosima)
 • Osnovica za obračun doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
 • Najniža mesečna osnovica doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
  • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

IX. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2021. GODINE IZNOSI 18.300 DINARA

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini ili u delovima
 • Utvrđivanje osnovice poreza na zarade za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Način utvrđivanja srazmerne poreske olakšice i slučajevi kada se za zaposlenog sa punim radnim vremenom ona koristi
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
 • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2022. godine

X. MINIMALNA ZARADA OD 1.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/

 • Elementi koji određuju visinu minimalne neto zarade
 • Visina minimalne neto zarade u 2021. godini
 • Minimalna bruto zarada pri isplati u 2021. godini
  • Utvrđivanje minimalne bruto zarade za decembar i ranije mesece 2020. godine pri isplatama u 2021. godini
 • Pravo na uvećanje minimalne zarade i druga primanja
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca
  • Primer Odluke o uvođenju minimalne zarade
  • Primer Odluke o nastavku uvođenja minimalne zarade

XI. MAKSIMALE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I OD PLATE ZA MART 2021. GODINE

 • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godinu
 • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine
  • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
  • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona
 •  Prilog: Pregled iznosa maksimalnih zarada u javnom sektoru od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

XII. OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE – I DALJE JE U PRIMENI

XIII. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2021. godini

 • Porez na upotrebu motornih vozila
 • Porez na upotrebu plovila
 • Porez na upotrebu vazduhoplova
 • Porez na registrovano oružje
 • Kaznene odredbe

XIV. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2020. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2021. GODINE

 •  Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku (Obrazac PPP-PO)
  • Podaci o isplatiocu prihoda (deo 1.)
  • Podaci o primaocu prihoda (deo 2.)
  • Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku (deo 3.)
  • Primer obračuna bruto prihoda, troškova, oporezivih prihoda i plaćenog poreza i doprinosa po odbitku za 2020. godinu
 • Kaznene odredbe

XV. FIZIČKA LICA I DRUGI OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2021. GODINE

XVI. OPOREZIVANJE “GASTARBAJTERA” I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

XVII. VISINA PRAGOVA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

 • Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje
 • Pragovi od kojih se Zakon primenjuje
  • Evropski pragovi (izraženi u EUR)
  • Dinarska vrednost evropskih pragova