Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 145

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 4/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ISPORUKE DOBARA I USLUGA KOJE NISU PREDMET PDV-a (NEOPOREZIVE ISPORUKE)
– način utvrđivanja i iskazivanja, posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog i prefakturisavanje i refundacija troškova)

 • Promet dobara i usluga koji prividno imaju obeležja isporuke, ali ne ispunjavaju sve uslove propisane za oporezivu isporuku
  • Poreski tretman “prefakturisavanja” troškova i nadoknade “refundacije” troškova
   • Poreski tretman “prefakturisavanja” sporednih troškova pri izvršenju prometa dobara i usluga
   • Poreski tretman nadoknade troškova koji po svojoj ekonomskoj suštini nisu povezani sa izvršenjem nekog prometa dobara usluga – tzv. refundacija troškova
  • Poreski tretman nadoknade troškova za izvršen sporedan promet u okviru isporuke glavnog prometa dobara i usluga
 • Promet dobara i usluga koji sadrži sva svojstva oporezive isporuke ali je uprkos tome izuzet od oporezivanja
  • Zamena dobara u garantnom roku
  • Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta državnog organa, koji nije predmet oporezivanja sa PDV-om
  • Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti koje nije predmet oporezivanja sa PDV-om
 • Prenos celokupne ili dela imovine, sa naknadom ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 5. maj 2021. godine
 • Poreske implikacije Odluke o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad  Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, koju je donela Skupština Grada Beograda

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja (obrasci AM-C, AM-A i AM-K) je najkasnije do 15.04.2021. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.03.2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.04.2021. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biogoriva, koja koriste za transportne svrhe (podnosi se obrazac REF-T)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje (podnosi se obrazac REF-G)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti, koja koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (podnose se obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, tečni nafni gas i ostale derivate nafte, koja koriste za industrijske svrhe,  odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda  (podnose se obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2021. godine)

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Doneti su propisi (uredbe i pravilnici) za primenu Zakona o fiskalizaciji

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U APRILU 2021. GODINE

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 •  Službena mišljenja u vezi sa primenom propisa o PDV-u