Elektronsko izdanje ›

 • Prvomajski i vaskršnji praznici u 2024. godini – pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja, odnosno uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Prekovremeni rad shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena shodno Zakonu o radu – sličnosti i razlike

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (propisi, način utvrđivanja ispravke poreske osnovice, primena u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima)
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, nikotinske vrećice, cigarete, cigare, cigarilose i prirodni gas – u primeni od 1. maja 2024. godine
 • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene iznosa akcize
 • Zbog promene iznosa akciza na cigarete od 1.05.2024. godine, trgovci na veliko duvanskim proizvodima su u obavezi da Upravi za duvan dostave popisne liste i izveštaj o obimu prodaje cigareta

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje lokalnih izbora (izborna komisija i birački odbori) koji su raspisani za 2.06.2024. godine
 • Mogućnost plaćanja, naplaćivanja, prenosa, uplate i isplate u devizama i u efektivnom stranom novcu u Republici Srbiji
 • Postupak u slučajevima potrebe za premeštajem i privremenim premeštajem zaposlenog na drugi posao kod istog poslodavca, shodno Zakonu o radu

Elektronsko izdanje ›

 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine – na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa

Elektronsko izdanje ›

 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava –
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Katolički Uskrs se ove godine praznuje od 29. marta do 1. aprila /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu – rok je najkasnije do 30. aprila 2024. godine
 • Ostvarivanje prava na olakšicu za plaćanje naknade za korišćenje zaštićenog područja (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a od 1. januara 2024. godine
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara – poreski tretman posebnih postupaka oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje)
 • Refakcija i refundacija PDV-a i povraćaj PDV-a stranom državljaninu – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika u januaru 2024. godine
 • Uvećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju za 14,8% vrši se počev od isplata za januar 2024. godine
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2023. godinu za obveznike poreza na dobit

Elektronsko izdanje ›

 • Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2024. godinu i zaključcima Vlade/ počev od plate za januar 2024. godine
 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada, granične vrednosti i obrasci za preračun neto na bruto zaradu za isplate u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1. januara 2024. godine iznosi 25.000 dinara

Elektronsko izdanje ›

 • Komisija za javnu nabavku (shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2023. godinu na obrascu PPP-PO – najkasnije do 31. januara 2024. godine
 • Promene na imovini koje fizička lica i drugi obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige prijavljuju do 31. januara 2024. godine
 • Vrednovanje radne uspešnosti (ocenjivanje) državnih službenika za 2023. godinu i lica za koje je propisano vrednovanje po drugim zakonima

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1.01.2024. godine
 • Od 1.01.2024. godine počinje primena novouvedene akcize na nikotinske vrećice
 • Obaveza popisa zaliha srodnih proizvoda nakon upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda i Registar uvoznika srodnih proizvoda i dostavljanje popisnih lista o izvršenom popisu

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman isplate bonusa iz procenjene dobiti zaposlenima i članovima uprave i učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti za 2023. godinu
 • Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (većina odredbi je u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Mogućnost nastavka radnog odnosa po ispunjenju uslova za odlazak u penziju
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija