Elektronsko izdanje ›

 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman
 • Popunjavanje platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Utvrđena je minimalna cena rada po radnom času u iznosu od 230,00 dinara neto za isplate koje će se vršiti u periodu 1.01.-31.12.2023. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Gotovinske platne transakcije pravnih lica i preduzetnika (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)
 • Zatezna kamata

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade – sa posebnim osvrtom na iskazivanje rashoda (kalo, rastur kvar i lom), kao posebnog vida prometa dobara bez naknade (nastavak teme iz broja 6/2022 časopisa “PDV”)
 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (u primeni od 1.07.-31.07.2022. godine)
 • Kaznene odredbe za prekršaje učinjene neizvršavanjem obaveza u vezi sa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Zakonu o fiskalizaciji i ZPPPA)

Elektronsko izdanje ›

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2021. godinu i akontacija poreza na dobit za 2022. godinu
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2021. godinu – rok je najkasnije do 1.08.2022. godine –
 • Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita, položaj, prava, zarada i obračun poreza i doprinosa
 • Međunarodni sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje primenjuje Republika Srbija /tabelarni prikaz pojedinih instituta/

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade /sa posebnim osvrtom na promet dobara po osnovu humanitarne pomoći i donacija/
 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Produžen je period važenja Odluke o privremenom smanjenju akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama /olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja/
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2022. godine

Elektronsko izdanje ›

 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine (koristan link: Cekos in-ov sajt za obračune drugih prihoda: www.prihodi.rs)

Elektronsko izdanje ›

 • Proširen je obuhvat delatnosti koje su oslobođene od obaveze evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Izmene i dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte

Elektronsko izdanje ›

 • Praznik rada se u 2022. godini praznuje 1, 2. i 3. maja  (kalendar)
 • Propisani su uslovi i način na koji poslodavci mogu da ostvare prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju
 • Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova – poreski tretman
 • Kompenzacija i prebijanje kao načini izmirivanja međusobnih obaveza u domaćem i međunarodnom prometu

Elektronsko izdanje ›

 • Obračunavanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu /rok za dostavljanje poreske prijave PPDG-2R za obveznike je najkasnije do 16.05.2022. godine/
 • Uskršnji i Vaskršnji praznici u 2022. godini se praznuju od 15. do 18. aprila, odnosno od 22. do 25. aprila
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)

Elektronsko izdanje ›

 • Počinje primena novog sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (normativna uređenost, sadržina i dokumenti sistema fiskalizacije, postupak fiskalizacije, obveznici fiskalizacije, usklađivanje poslovanja, sporna pitanja u primeni i zauzeti stavovi po tim pitanjima)
 • Elektronsko fakturisanje – propisi i često postavljana pitanja
 • Privremeno smanjenje akciza na derivate nafte

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje primanja ostvarenih po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju
 • Mogućnost za nastavak rada lica koja su stekla uslov za odlazak u starosnu ili prevremenu starosnu penziju, na osnovu Sporazuma ili Ugovora o radu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava /u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu koje su u primeni od 31. marta 2022. godine/

Elektronsko izdanje ›

 • Angažovanje lica po ugovoru o delu i fiskalni tretman ugovorene naknade po ovom ugovoru
 • Mogućnost izmirenja putem asignacije obaveza po osnovu zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja zaposlenih u slučaju blokade računa pravnog lica i preduzetnika
 • Jubilarne i godišnje nagrade – ostvarivanje prava u 2022. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman davanja poklona  povodom Dana žena – 8. marta
 • Izvršene su izmene koeficijenata za radna mesta nameštenika razvrstana od III do VI platne grupe  sa primenom počev od plate za februar 2022. godine,  što utiče i na najviše plate zaposlenih koji obavljaju  prateće i pomoćno-tehničke poslove u javnom sektoru
 • Poreski tretman prihoda ostvarenog prikupljanjem  novčanih sredstava za lečenje u inostranstvu  uplatom na poseban namenski otvoren račun