Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Informator 9/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine – na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa

Detaljan sadržaj »

Informator 8/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Katolički Uskrs se ove godine praznuje od 29. marta do 1. aprila /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu – rok je najkasnije do 30. aprila 2024. godine
 • Ostvarivanje prava na olakšicu za plaćanje naknade za korišćenje zaštićenog područja (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)

Detaljan sadržaj »

Informator 7/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu – podnošenje poreske prijave na obrascu PP GPDG najkasnije do 15. maja 2024. godine
 • Jubilarne i godišnje nagrade koje isplaćuje poslodavac u 2024. godini (zakonski osnov za ostvarivanje prava na ove nagrade i njihov poreski tretman)
 • Obustave novčanog potraživanja od zarade i naknade zarade zaposlenog

Detaljan sadržaj »

Informator br. 2-3/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika u januaru 2024. godine
 • Uvećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju za 14,8% vrši se počev od isplata za januar 2024. godine
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2023. godinu za obveznike poreza na dobit

Detaljan sadržaj »

Informator 1/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2024. godinu i zaključcima Vlade/ počev od plate za januar 2024. godine
 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada, granične vrednosti i obrasci za preračun neto na bruto zaradu za isplate u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1. januara 2024. godine iznosi 25.000 dinara

Detaljan sadržaj »

Informator 25/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Komisija za javnu nabavku (shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2023. godinu na obrascu PPP-PO – najkasnije do 31. januara 2024. godine
 • Promene na imovini koje fizička lica i drugi obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige prijavljuju do 31. januara 2024. godine
 • Vrednovanje radne uspešnosti (ocenjivanje) državnih službenika za 2023. godinu i lica za koje je propisano vrednovanje po drugim zakonima

Detaljan sadržaj »

Informator 23/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman isplate bonusa iz procenjene dobiti zaposlenima i članovima uprave i učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti za 2023. godinu
 • Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (većina odredbi je u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Mogućnost nastavka radnog odnosa po ispunjenju uslova za odlazak u penziju
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija

Detaljan sadržaj »

Informator 22/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Precizirani su postupak i potrebna dokumentacija za obračun i refundaciju naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO po osnovu zahteva za isplatu naknade zarade podnetih počev od 4.11.2023. godine
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Popis imovine i obaveza pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Detaljan sadržaj »

Informator 21/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2024. godinu
 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora narodnih poslanika (RIK, lokalne izborne komisije i birački odbori)
 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Povećanje novčanih naknada mladima u okviru programa “Moja prva plata” i novi Javni poziv za realizaciju programa

Detaljan sadržaj »

Informator 20/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Vlada RS je predložila Zakon o budžetu RS za 2024. godinu i izmene i dopune Zakona o bužetskom sistemu, pojedinih poreskih zakona, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o javnim nabavkama
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na prvi dan njegove krsne slave i na uvećanje zarade za rad na prvi dan krsne slave
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • O nekim pitanjima vezanim za poreski tretman nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva

Detaljan sadržaj »

Informator 18/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo sa rada i mirovanje radnog odnosa
 • Povreda na radu i profesionalno oboljenje /pojam; prava zaposlenih na bezbednost na radu, na naknadu zarade/plate za vreme bolovanja zbog odsustvovanja sa rada usled navedenih slučajeva i na naknadu štete; obaveze poslodavca/

Detaljan sadržaj »

Informator 15/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Zaključak Vlade RS o saglasnosti za obavljanje studentske prakse u državnim organima, organima AP i JLS i javnim službama počev od 1. avgusta 2023. godine
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu

Detaljan sadržaj »

Informator 14/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pojam i prava po osnovu staža osiguranja, penzijskog staža, beneficiranog staža, posebnog staža za žene po osnovu rođenja deteta i radnog staža
 • Naknada zarade, odnosno naknada plate i ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta /u skladu sa važećim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i predlogom za izmene i dopune tog zakona/
 • Podnošenje poreske prijave kojom se, zbog promene u toku poreske godine, menja utvrđeni porez na imovinu za tu godinu – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige

Detaljan sadržaj »