Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Informator 17/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman
 • Popunjavanje platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Utvrđena je minimalna cena rada po radnom času u iznosu od 230,00 dinara neto za isplate koje će se vršiti u periodu 1.01.-31.12.2023. godine

Detaljan sadržaj »

Informator 15/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Gotovinske platne transakcije pravnih lica i preduzetnika (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)
 • Zatezna kamata

Detaljan sadržaj »

Informator 11/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2021. godinu i akontacija poreza na dobit za 2022. godinu
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2021. godinu – rok je najkasnije do 1.08.2022. godine –
 • Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita, položaj, prava, zarada i obračun poreza i doprinosa
 • Međunarodni sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje primenjuje Republika Srbija /tabelarni prikaz pojedinih instituta/

Detaljan sadržaj »

Informator 9/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Praznik rada se u 2022. godini praznuje 1, 2. i 3. maja  (kalendar)
 • Propisani su uslovi i način na koji poslodavci mogu da ostvare prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju
 • Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova – poreski tretman
 • Kompenzacija i prebijanje kao načini izmirivanja međusobnih obaveza u domaćem i međunarodnom prometu

Detaljan sadržaj »

Informator 8/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Obračunavanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu /rok za dostavljanje poreske prijave PPDG-2R za obveznike je najkasnije do 16.05.2022. godine/
 • Uskršnji i Vaskršnji praznici u 2022. godini se praznuju od 15. do 18. aprila, odnosno od 22. do 25. aprila
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)

Detaljan sadržaj »

Informator 7/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje primanja ostvarenih po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju
 • Mogućnost za nastavak rada lica koja su stekla uslov za odlazak u starosnu ili prevremenu starosnu penziju, na osnovu Sporazuma ili Ugovora o radu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava /u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu koje su u primeni od 31. marta 2022. godine/

Detaljan sadržaj »

Informator 6/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Angažovanje lica po ugovoru o delu i fiskalni tretman ugovorene naknade po ovom ugovoru
 • Mogućnost izmirenja putem asignacije obaveza po osnovu zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja zaposlenih u slučaju blokade računa pravnog lica i preduzetnika
 • Jubilarne i godišnje nagrade – ostvarivanje prava u 2022. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima

Detaljan sadržaj »

Informator 5/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman davanja poklona  povodom Dana žena – 8. marta
 • Izvršene su izmene koeficijenata za radna mesta nameštenika razvrstana od III do VI platne grupe  sa primenom počev od plate za februar 2022. godine,  što utiče i na najviše plate zaposlenih koji obavljaju  prateće i pomoćno-tehničke poslove u javnom sektoru
 • Poreski tretman prihoda ostvarenog prikupljanjem  novčanih sredstava za lečenje u inostranstvu  uplatom na poseban namenski otvoren račun

Detaljan sadržaj »

Informator 4/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Zakonska, profesionalna i interna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju regulativu primenjuju prilikom sastavljanja FI za 2021. godinu
 • Dostavljanje, rokovi i naknada za obradu i javno objavljivanje FI za 2021. godinu
 • Sastavljanje obrazaca FI za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Završni račun budžetskih korisnika, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova za 2021. godinu

Detaljan sadržaj »

Informator 3/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2022. godine
 • Dan državnosti Srbije – Sretenje praznuje se 15. i 16. februara 2022. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2021. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2022. godine
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Detaljan sadržaj »

Informator 1/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2022. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2022. do 31.12.2022. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimalne zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za januar 2022. godine
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2022. godini (u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

Detaljan sadržaj »

Informator 26/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Zaposleni, tj. lica koja od 1.01.2022. godine započnu odsustvo sa rada zbog porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ostvarivaće pravo na naknadu zarade i ostale naknade po ovom osnovu maksimalno u visini od 5 (umesto 3) prosečnih zarada u Republici Srbiji
 • Oporezivanje primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora i referenduma
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2022. godine
 • Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Detaljan sadržaj »

Informator 25/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravo zaposlenih na praznovanje praznika u decembru 2021. godine i januaru 2022. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Prava i obaveze potrošača i trgovaca po novom Zakonu o zaštiti potrošača
 • Izmenjen je Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (od 1.01.2022. godine smanjenje poreza pri registraciji motornih vozila preko 2.000 cm3)

Detaljan sadržaj »