Elektronsko izdanje ›

  • Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 89/20)
  • Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira (sadrži samo nove i delimično izmenjene članove)
  • Analitika računa po kontnom okviru za druga pravna lica