Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

ISBN: 978-86-81224-78-6

Format: A5


 

Zakon o digitalnoj imovini i odluke Narodne banke Srbije

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

 1. ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI (“Sl. glasnik RS”, br. 153/20)
 2. Odluka o načinu izračunavanja minimalnog kapitala i izveštavanju o minimalnom kapitalu pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 3. Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama i saglasnosti Narodne banke Srbije (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 4. Odluka o uslovima upravljanja informaciono – komunikacionim sistemom pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 5. Odluka o sadržini Registra pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama i bližim uslovima i načinu vođenja tog registra (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 6. Odluka o sadržini i formi evidencije koju vodi pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama koji drži novčana sredstva, odnosno virtuelne valute korisnika (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 7. Odluka o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 8. Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad pružaocem usluga povezanih s virtuelnim valutama i izdavaocem i imaocem virtuelnih valuta (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 9. Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)
 10. Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta (“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

DETALJAN SADRŽAJ:

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI
(“Sl. glasnik RS”, br. 153/20)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 15.)

 • Predmet uređivanja
 • Pojmovi
 • Vrste usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Poslovi pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Savetodavne usluge povezane s digitalnom imovinom
 • Isključenja iz oblasti primene ovog zakona
 • Digitalna imovina koja ima odlike finansijskog instrumenta
 • Načelo tehnološke neutralnosti
 • Načelo efikasnosti, ekonomičnosti i digitalizacije postupka
 • Podele nadležnosti
 • Upravni postupak
 • Plaćanja povezana s digitalnom imovinom
 • Zabrana posedovanja digitalne imovine i pružanja usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Poslovanje pravnih lica i preduzetnika u vezi s digitalnom imovinom
 • Isključenje odgovornosti

II. IZDAVANJE DIGITALNE IMOVINE (čl. 16. do čl. 29.)

 • Inicijalna ponuda digitalne imovine
 • Oglašavanje inicijalne ponude digitalne imovine za koju nije odobren beli papir
 • Oglašavanje inicijalne ponude digitalne imovine za koju je odobren beli papir
 • Sačinjavanje belog papira
 • Sadržina belog papira
 • Odgovornost za sadržaj belog papira
 • Podnošenje zahteva za odobrenje objavljivanja belog papira
 • Odobrenje objavljivanja belog papira
 • Odbacivanje zahteva za odobrenje objavljivanja belog papira
 • Odbijanje zahteva za odobrenje objavljivanja belog papira
 • Dodatak belom papiru
 • Objavljivanje belog papira nakon odobrenja
 • Upis i uplata digitalne imovine
 • Izveštaj o ishodu inicijalne ponude

III. SEKUNDARNO TRGOVANJE DIGITALNOM IMOVINOM (čl. 30. do čl. 37.)

 • Organizator platforme
 • Sekundarno trgovanje digitalnom imovinom
 • Trgovanje putem platforme
 • Transparentnost pre vršenja transakcije
 • Transparentnost posle transakcije
 • Privremena obustava trgovanja i isključenje digitalne imovine iz trgovanja
 • OTC trgovanje
 • Pametni ugovori

IV. ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU (čl. 38. do čl. 51.)

 • Primena
 • Insajderske informacije
 • Zabrana zloupotrebe insajderskih informacija
 • Razmena insajderskih informacija
 • Druga lica na koja se odnose zabrane zloupotrebe insajderskih informacija
 • Mehanizmi i postupci za sprečavanje zloupotrebe insajderskih informacija
 • Objavljivanje insajderskih informacija koje se neposredno odnose na izdavaoca
 • Promena insajderskih informacija koje se neposredno odnose na izdavaoca
 • Odlaganje objavljivanja insajderskih informacija
 • Otkrivanje insajderskih informacija u redovnom obavljanju posla, profesije i dužnosti
 • Istraživanje tržišta
 • Manipulacije na tržištu
 • Zabrana manipulacija na tržištu
 • Prijavljivanje zloupotreba na tržištu

V. PRUŽAOCI USLUGA POVEZANIH S DIGITALNOM IMOVINOM (čl. 52. do čl. 97.)

1. Pravna forma, kapital i dozvola za pružanje usluga

 • Pravna forma pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Primena zakona kojim se uređuju privredna društva
 • Minimalni kapital
 • Pružaoci savetodavnih usluga
 • Zahtev za davanje dozvole
 • Odlučivanje o davanju dozvole
 • Dopuna dozvole pružaocu usluga
 • Promena okolnosti posle davanja dozvole pružaocu usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Uprava pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Davanje saglasnosti na izbor člana uprave i rukovodioca pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Povlačenje saglasnosti na izbor člana uprave i rukovodioca pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Kadrovska i organizaciona osposobljenost i tehnička opremljenost
 • Opšti akti pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Lice s kvalifikovanim učešćem u pružaocu usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Prethodna saglasnost za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća
 • Zajedničko nastupanje kod sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća
 • Saradnici i poslovna reputacija
 • Brokersko-dilerska društva i organizatori tržišta u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
 • Promena poslovnog imena i sedišta
 • Statusne promene
 • Registar pružalaca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Prestanak važenja dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom

2. Obaveze pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom

 • Primena zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Radnje i mere koje preduzima pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Načela sigurnog i dobrog poslovanja pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Postupci i mehanizmi za zaštitu prava korisnika digitalne imovine
 • Zaštita novčanih sredstava korisnika digitalne imovine
 • Prenos novčanih sredstava radi izvršenja transakcija s digitalnom imovinom
 • Novčani računi
 • Izvršenje naloga korisnika
 • Ugovor sa korisnikom digitalne imovine
 • Postupanje po prigovorima
 • Obaveza vođenja evidencije i izveštavanje pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Podaci o privrednim subjektima koji su imaoci virtuelnih valuta
 • Dužnosti i odgovornost pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom, članova uprave, rukovodioca i zaposlenih
 • Poslovna tajna
 • Zaštita podataka o ličnosti
 • Poslovne knjige i finansijski izveštaji
 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja nadzornom organu
 • Sistem upravljanja i sistem unutrašnjih kontrola
 • Poveravanje operativnih poslova pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom trećem licu
 • Pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom u stranoj državi
 • Poslovanje u skladu s propisanim zahtevima
 • Pružanje usluga povezanih sa finansijskim leveriyom
 • Prihvatanje/prenos digitalne imovine

VI. ZALOŽNO I FIDUCIJARNO PRAVO NA DIGITALNOJ IMOVINI (čl. 98. do čl. 122.)

 • Ugovor o zalozi
 • Sticanje založnog prava
 • Pravno dejstvo založnog prava
 • Potraživanje koje se obezbeđuje
 • Pravno dejstvo u stečaju
 • Založni poverilac
 • Određivanje ovlašćenog lica
 • Zalogodavac
 • Pravo korišćenja založene digitalne imovine
 • Ponovno zalaganje
 • Posebne ugovorne odredbe o namirenju
 • Redosled založnih prava
 • Namirenje
 • Dužnost saradnje
 • Dužnosti zalogodavca
 • Vansudska prodaja predmeta založnog prava
 • Sticanje prava svojine na vansudskoj javnoj prodaji i drugim vrstama prodaje
 • Namirenje iz predmeta založnog prava posle zastarelosti
 • Prestanak založnog prava
 • Registar založnog prava na digitalnoj imovini
 • Zabeležba spora
 • Čuvanje dokumentacija iz registra založnog prava na digitalnoj imovini
 • Fiducija na digitalnoj imovini
 • Položaj fiducijanta u stečaju

VII. NADZOR (čl. 123. do čl. 139.)

 • Predmet nadzora
 • Način vršenja nadzora
 • Podaci i dokumentacija koji se dostavljaju nadzornom organu
 • Tajnost podataka u vršenju nadzora
 • Saradnja nadzornog organa s drugim nadležnim organima
 • Neposredni nadzor
 • Zapisnik o nadzoru
 • Rešenje o obustavi postupka
 • Provera i zabrana neovlašćenog pružanja usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Preduzimanje mera u postupku nadzora
 • Preporuka
 • Pismena opomena
 • Nalozi i mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti
 • Izricanje novčane kazne
 • Oduzimanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • Diskreciono pravo nadzornog organa
 • Objavljivanje izrečenih mera i kazni

VIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 140. do čl. 144.)

 • Krivična dela
 • Mere i kazne finansijskoj instituciji pod nadzorom Narodne banke Srbije
 • Novčana kazna pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu
 • Novčana kazna spoljnom revizoru

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 145. i čl. 146.)

 • Usklađivanje poslovanja
 • Stupanje na snagu i početak primene

Odluka o načinu izračunavanja minimalnog kapitala i izveštavanju o minimalnom kapitalu pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Uvodne odredbe
 • Minimalni iznos kapitala
 • Način izračunavanja minimalnog kapitala
 • Izveštavanje o minimalnom kapitalu
 • Završna odredba
 • Prilog 1 – Obrazac MIN KAP – VV

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanihs virtuelnim valutama i saglasnosti Narodne banke Srbije
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

I. UVODNE ODREDBE

II. DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA

 • Zahtev za davanje dozvole
 • Rešenje o upisu u registar privrednih subjekata
 • Opšti akti podnosioca zahteva
 • Program aktivnosti i poslovni plan podnosioca zahteva
 • Opis planiranih mera za zaštitu novčanih sredstava korisnika virtuelnih valuta
 • Opis organizacione strukture, sistema upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola, kao i mera unutrašnje kontrole koje se uspostavljaju radi ispunjavanja obaveza utvrđenih propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i mera za upravljanje bezbednošću informaciono – komunikacionog sistema
 • Opis planiranih mera obuke zaposlenih u vezi sa obavljanjem transakcija s virtuelnim valutama
 • Podaci o licima koja su članovi uprave i rukovodioci pružaoca usluga i uslovi podobnosti tih lica
 • Podaci o licu s kvalifikovanim učešćem u pružaocu usluga i uslovi podobnosti tog lica
 • Podaci o spoljnom revizoru
 • Podaci o licima blisko povezanim s podnosiocem zahteva i opis te povezanosti
 • Dokaz da podnosilac zahteva raspolaže propisanim iznosom minimalnog kapitala
 • Dokaz da podnosilac zahteva nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo, odnosno privredni prestup, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi u skladu s tarifom Narodne banke Srbije
 • Odlučivanje o davanju dozvole
 • Dopuna dozvole pružaocu usluga
 • Promena podataka u dokumentaciji

III. DAVANJE DOZVOLE BROKERSKO-DILERSKOM DRUŠTVU I ORGANIZATORU TRŽIŠTA

IV. OBAVEŠTENJE I DOKAZI KOJE DOSTAVLJA BANKA

V. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZBOR ČLANA UPRAVE ILI RUKOVODIOCA PRUŽAOCA USLUGA

VI. DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA STICANJE, ODNOSNO UVEĆANJE  KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U PRUŽAOCU USLUGA

VII. DAVANJE SAGLASNOSTI NA OPŠTE AKTE, KAO I NA IZMENE I/ILI DOPUNE TIH AKATA

VIII. DOSTAVLJANJE PROPISANE DOKUMENTACIJE

IX. ORGANIZACIONI, KADROVSKI I TEHNIČKI USLOVI

X. PRILOZI

XI. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Prilog 1 – Zahtev za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama

Prilog 2 – Izjava čalna uprave/rukovodioca pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama

Odluka o uslovima upravljanja informaciono – komunikacionim sistemom pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

I. Uvodne odredbe

II. Upravljanje informaciono-komunikacionim sistemom

III. Upravljanje rizikom informaciono – komunikacionog sistema

IV. Unutrašnja revizija informaciono – komunikacionog sistema

V. Bezbednost informaciono-komunikacionog sistema

VI. Kontinuitet poslovanja i oporavak aktivnosti u slučaju katastrofe

VII. Razvoj i održavanje informaciono – komunikacionog sistema

VIII. Poveravanje aktivnosti u vezi sa informaciono – komunikacionim sistemom trećim licima

IX. Elektronske usluge

X. Završna odredba

Odluka o sadržini Registra pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama i bližim uslovima i načinu vođenja tog registra
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Sadržina Registra
 • Vođenje Registra i upis i promena podataka
 • Brisanje podataka iz Registra
 • Završna odredba

Odluka o sadržini i formi evidencije koju vodi pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama koji drži novčana sredstva, odnosno virtuelne valute korisnika
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Uvodna odredba
 • Značenje pojedinih pojmova
 • Pravila o držanju novčanih sredstava, odnosno virtuelnih valuta korisnika
 • Sadržina evidencije
 • Forma i način vođenja evidencije
 • Vođenje evidencije u ograncima u inostranstvu
 • Završna odredba

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Uvodna odredba
 • Davanje saglasnosti za pružanje usluga u stranoj državi
 • Oduzimanje saglasnosti za pružanje usluga u stranoj državi
 • Prilozi
 • Završna odredba
 • Prilog 1 – Zahtev za davanje saglasnosti za osnivanje ogranka u stranoj državi ili neposredno  pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi
 • Prilog 2 – Izjava lica koje će rukovoditi poslovima ogranka, odnosno neposrednim pružanjem  usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad pružaocem usluga povezanih s virtuelnim valutama i izdavaocem i imaocem virtuelnih valuta
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Osnovne odredbe
 • Način vršenja nadzora i postupak nadzora
 • Preduzimanje mera
 • Postupanje subjekta nadzora u toku nadzora
 • Završna odredba

Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Predmet
 • Značenje pojedinih pojmova
 • Plaćanja u Republici u vezi s digitalnom imovinom
 • Plaćanja sa inostranstvom u vezi s digitalnom imovinom
 • Plaćanja u vezi s digitalnom imovinom koja ima odlike finansijskih instrumenata
 • Izvršavanje platnih transakcija
 • Zabrana transakcija s digitalnom imovinom u efektivnom stranom novcu
 • Završna odredba

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta
(“Sl. glasnik RS”, broj 49/21)

 • Osnovne odredbe
 • Podaci koji se vode u Evidenciji imalaca virtuelnih valuta
 • Način i rokovi dostavljanja podataka
 • Ostvarivanje uvida u podatke iz Evidencije imalaca virtuelnih valuta
 • Obezbeđivanje tehničkih uslova za dostavljanje podataka
 • Završna odredba