Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 53

ISBN: 978-86-6134-005-5

Format: A5


 

Zakon o porezu na dodatu vrednost

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20, 138/22)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

II. PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 3. do čl. 7v)

 • Promet dobara i usluga (čl. 4. do čl. 6a)
 • Uvoz dobara (član 7.)
 • Vrednosni vaučeri (čl. 7a do čl. 7v)

III. PORESKI OBVEZNIK, PORESKI DUŽNIK I PORESKI PUNOMOĆNIK (čl. 8. do čl. 10a)

 • Poreski obveznik (čl. 8. i 9.)
 • Poreski dužnik (član 10.)
 • Poreski punomoćnik (član 10a)

IV. MESTO I VREME PROMETA DOBARA I USLUGA I NASTANAK PORESKE OBAVEZE (čl. 11. do čl. 16.)

 • Mesto prometa dobara (član 11.)
 • Mesto prometa usluga (član 12.)
 • Mesto uvoza dobara (član 13.)
 • Vreme prometa dobara (član 14.)
 • Vreme prometa usluga (član 15.)
 • Vreme uvoza dobara (član 15a)
 • Nastanak poreske obaveze (član 16.)

V. PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA (čl. 17. do čl. 23.)

 • Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga (čl. 17. do 18.)
 • Osnovica kod uvoza dobara (čl. 19. i 20.)
 • Izmena poreske osnovice (član 21.)
 • Obračun vrednosti iskazanih u stranim valutama (član 22.)
 • Poreska stopa (član 23.)

VI. PORESKA OSLOBOĐENJA (čl. 24. do čl. 26.)

 • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24.)
 • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25.)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (član 26.)

VII. PRETHODNI POREZ (čl. 27. do čl. 32b)

 • Pojam (član 27.)
 • Uslovi za odbitak prethodnog poreza (član 28.)
 • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (član 29.)
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (član 30.)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice (član 31.)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa (član 31a)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32.)
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32a)
 • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV (član 32b)

VIII. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA (čl. 33. do čl. 36b)

 • Mali poreski obveznici (član 33.)
 • Poljoprivrednici (član 34.)
 • Turistička agencija (član 35.)
 • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (član 36.)
 • Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju (član 36a)
 • Investiciono zlato (član 36b)

IX. OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA (čl. 37. do čl. 51a)

 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV (čl. 38. do čl. 41.)
 • Izdavanje računa (čl. 42. do čl. 45.)
 • Obaveza vođenja evidencije (čl. 46. i 47.)
 • Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV (čl. 48. do čl. 51a)

X. POVRAĆAJ, REFAKCIJA I REFUNDACIJA POREZA (čl. 52. do čl. 57.)

 • Povraćaj poreza (član 52.)
 • Refakcija PDV stranom obvezniku (član 53.)
 • Humanitarne organizacije (član 54.)
 • Tradicionalne crkve i verske zajednice (član 55.)
 • Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član 55a)
 • Refundacija PDV kupcu prvog stana (član 56a)

XI. POSEBNI PROPISI ZA UVOZ DOBARA (čl. 58. i 59.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 60. i 60a) – brisano

XIII. PRELAZNI REŽIM (član 61.)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 68.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

– “Sl. glasnik RS”, br. 61/05

– “Sl. glasnik RS”, br. 61/07

– “Sl. glasnik RS”, br. 93/12

– “Sl. glasnik RS”, br. 83/15, 108/16, 113/17

– “Sl. glasnik RS”, br. 108/16, 30/18

– “Sl. glasnik RS”, br. 113/17

– “Sl. glasnik RS”, br. 30/18

– “Sl. glasnik RS”, br. 72/19

– “Sl. glasnik RS”, br. 153/20