Elementor #15488

Informator
PDV
Edicija Propisi

Informator 11/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu stupio je na snagu 7.05.2023. godine /prikaz najznačajnijih odredbi/
 • Donet je novi Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda koji, pored ostalog, donosi i novine za poslodavce pri isplati naknade troškova za prevoz zaposlenih do i sa posla
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora

Read More »

Informator 10/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa po čl. 175-178. Zakona o radu
 • Razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca po odredbama člana 179. Zakona o radu, postupak koji poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu i slučajevi i pravne posledice nezakonitog otkaza
 • Pravo na otpremninu kod prestanka radnog odnosa

Read More »

PDV 5/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10% (nastavak teme iz broja 4/2023 časopisa “PDV”)
 • Istekao je period primene odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama, pa su od 1.05.2023. godine za ove derivate nafte ponovo na snazi poslednji usklađeni iznosi akcize

Read More »

Informator 9/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Prava zaposlenih po osnovu praznovanja, odnosno rada na dane prvomajskih praznika u 2023. godini (1. i 2. maj)
 • Naknada zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada – pojam, slučajevi u kojima se može ostvariti, način obračunavanja i poreski tretman
 • Pripravnički staž – načini na koji se može obaviti, trajanje, visina zarade/plate pripravnika

Read More »

Informator 8/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu, koji se obračunava i plaća samooporezivanjem, na obrascu PP GPDG, najkasnije do 15. maja 2023. godine
 • Pokriće troškova sistematskih pregleda zaposlenih iz sredstava poslodavca
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ
 • Prava zaposlenih i obaveze poslodavca u slučaju statusne promene, odnosno promene pravne forme poslodavca /u skladu sa odredbama Zakona o radu/

Read More »

PDV 4/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10%
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 18.04.2023. godine
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2023. godine)

Read More »