Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Da li se finansijska podrška odnosi i na nadogradnju postojećih fiskalnih uređaja, ili samo za kupovinu novih?

Obveznik fiskalizacije može da koristi postojeći, ali nadograđen fiskalni uređaj, ukoliko je kao takav dobio odobrenje Poreske uprave. Na takav uređaj je neophodno instalirati novi hardverski ili softverski lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element u vidu kartice ili fajla.

Pravo na finansijsku podršku obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je podneo prijavu, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora (“Sl. glasnik RS”, br. 31/21, 93/21) i za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (“Sl. gl. RS”, br. 95/21) nije propisano (napomena “Cekos in”-a: ni novom uredbom, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 32/22, takođe nije propisano) da obveznik fiskalizacije može ostvariti pravo na finansijsku podršku isključivo samo za kupovinu novih elektronskih fiskalnih uređaja.